Vilkår for anvendelse af vores produkter

Go-Tast udbydes af firmaet Control Of Money ApS, som er et datterselskab til Woiremose & Partner ApS.

Vi gør opmærksom på vilkårene for anvendelse af alle produkter udbudt af Control Of Money ApS. 

 

Vilkår for anvendelse af Control Of Money ApS
Ved benyttelse af Control Of Money ApS services og produkter, accepteres nedenstående vilkår. Control Of Money ApS kan til enhver tid ændre følgende vilkår.

Priser og fakturering
For Go-Tast og fakturamodulet gælder følgende:

Der faktureres for 1 år forud og fakturaen gælder for en licens til håndtering af ét regnskab. Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. Moms. Control Of Money ApS kan justere priserne som følge af ændringer i afgifter, forsikring og indkøbsomkostninger.

Betales abonnementet ikke rettidigt sendes rykkerskrivelse med gebyr på kr.150,00. Såfremt abonnementet fortsat ikke betales inden 3 arbejdsdage efter rykkerskrivelsen, vil adgangen til GO-tast og fakturamodulet blive lukket.

For alle programmer gælder, at når betaling for en given periode er modtaget, refunderes beløbet ikke.

Rådgivning, installation, adgang til systemet og support

Manualer
Control Of Money ApS har udviklet manualer til Go-Tast.

Driftsstabilitet
Control Of Money ApS er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for Control Of Money ApS's påvirkningsområde. Control Of Money ApS er ej heller ansvarlig for kortvarige nedbrud af systemet, uanset om forholdes måtte skulle skyldes Control Of Money ApS. Control Of Money ApS må for at opnå den bedst mulige service periodisk udbygge og/eller udskifte teknisk anlæg og software mv. I den forbindelse har Control Of Money ApS ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid.

Ejendomsret til produktet og applikationen
Produktet, applikationen og alt materiale, der forefindes på Control Of Money ApS webside er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene Control Of Money ApS.

Ejendomsret til data
Kunden ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål inden abonnementet ophører. Hvis abonnementet ophører som følge af misligholdelse kan kunden mod betaling til Control Of Money ApS få sine data udleveret. Anmodning om dette skal senest fremsættes 6 måneder efter at adgangen til systemet er lukket. Efter denne tidsfrist vil data blive slettet.

Ændringer i produktet/applikationen
Control Of Money ApS frigiver med mellemrum nye versioner af programmet, og forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.

Tekniske fejl
I tilfælde af tekniske problemer med det til denne ydelse anvendte tekniske udstyr, f.eks. ved strømsvigt eller andre unormale forhold som Control Of Money ApS har ansvar for - vil en reparation blive udført hurtigst muligt. Ved anvendelse af applikationen påtager Control Of Money ApS sig intet ansvar for forsinkelser, servernedbrud, programmeringsfejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linier, installationer mv. henhørende under telefonselskaber og internet udbydere.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredjemands u